شیر پروانه ای هیدرولیکی میراب

انواع شیر پروانه ای چدنی بدون فلنج میراب

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%84%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8

شیر پروانه ای چدنی بدون فلنج میراب شامل چهار نوع مختلف می باشد که در  این مقاله به معرفی هر یک و بیان ویژگی ها و کاربردهای آن ها اشاره خواهیم کرد.