ابزار دقیق

ابزار دقیق مجموعه ای از ابزار است که برای تست، کالیبراسیون، نصب، تعمیر، اندازه گیری پارامترهایی مانند دما و فشار و بازرسی از تجهیزات و دستگاه های صنعتی به کار می رود.