شرکت ولو ایران مرکز فروش و پخش شیرآلات چدنی فاراب
تلفن های تماس:  22568705 - 021

لیست قیمت شیر فلکه کشویی فاراب

مرداد 1399

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"2
PN16
8/300/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"21/2
PN16
9/500/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"3
PN16
11/800/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"4
PN16
14/300/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"5
PN16
17/800/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"6
PN16
24/800/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"8
PN16
37/400/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"10
PN16
56/400/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب
"12
PN16
80/600/000


لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب فشار کاری 16 بار

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"2
PN16
21/300/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"21/2
PN16
25/300/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"3
PN16
33/600/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"4
PN16
46/400/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"5
PN16
51/000/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"6
PN16
64/000/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"8
PN16
95/600/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"10
PN16
131/800/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"12
PN16
196/300/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"14
PN16
247/100/000


لیست قیمت شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب فشار 25 بار

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"2
PN25
37/200/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"21/2
PN25
43/900/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"3
PN25
58/300/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"4
PN25
80/800/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"5
PN25
88/500/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"6
PN25
111/100/000
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب
"8
PN25
166/100/000


لیست قیمت شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب فشار 16بار (F5)

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"2
PN16
20/000/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"21/2
PN16
23/600/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"3
PN16
31/400/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"4
PN16
43/400/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"5
PN16
47/600/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"6
PN16
59/700/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"8
PN16
89/300/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"10
PN16
123/100/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"12
PN16
183/400/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"14
PN16
204/900/000

لیست قیمت شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب فشار 16بار (F4)

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"2
PN16
18/900/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"21/2
PN16
21/100/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"3
PN16
24/000/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"4
PN16
28/1000/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"5
PN16
37/800/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"6
PN16
44/600/000
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب
"8
PN16
68/700/000

لیست قیمت شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب فشار 10بار (F4)

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"2
PN10
15/900/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"21/2
PN10
17/400/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"3
PN10
19/100/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"4
PN10
22/300/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"5
PN10
29/600/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"6
PN10
34/700/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"8
PN10
50/600/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"10
PN10
80/800/000
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب
"12
PN10
111/300/000


لیست قیمت شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب فشار 10بار (F4)

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"2
PN10
16/800/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"21/2
PN10
18/900/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"3
PN10
21/200/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"4
PN10
24/700/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"5
PN10
31/700/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"6
PN10
37/100/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"8
PN10
54/200/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"10
PN10
86/300/000
شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب
"12
PN10
119/000/000