شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی کیز ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


دسترسی سریع به لیست قیمت:

لیست قیمت شیر کشویی کیز ایران

لیست قیمت شیر یکطرفه کیز ایران

لیست قیمت شیر صافی کیز ایران

لیست قیمت شیر سوزنی کیز ایران

لیست قیمت شیر آتش نشانی کیز ایران

لیست قیمت شیر پیسوار کیز ایران

لیست قیمت شیر کوپلی کیز ایران 

لیست قیمت شیر کلکتوری کیز ایران

لیست قیمت شیر شبکه کیز ایران

لیست قیمت شیر سوپاپی کیز ایران


لیست قیمت شیر کشویی کیز ایران


شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
374/000
شیر کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
550/000
شیر کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
852/500
شیر کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
1/248/500
شیر کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
1/694/000
شیر کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
2/590/500
شیر کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"21/2
4/851/000
شیر کشویی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3
6/468/000
شیر کشویی برنجی آریا کیز
PN16 - 0 too 200c
"1/2
363/000
شیر کشویی برنجی کیز ایران
PN16 - 0 too 200c
"3/4
506/000
شیر کشویی برنجی کیز ایران
PN16 - 0 too 200c
"1
792/000
شیر کشویی برنجی کیز ایران
PN16 - 0 too 200c
"11/4
1/193/500
شیر کشویی برنجی کیز ایران
PN16 - 0 too 200c
"11/2
1/578/500
شیر کشویی برنجی کیز ایران
PN16 - 0 too 200c
"2
2/431/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر یکطرفه کیز ایران

شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
214/500
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
330/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
440/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
583/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
792/000
شیر یکطرفه فنری کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
1/188/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
264/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
363/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
583/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
902/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
1/089/000
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
1/738/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر صافی کیز ایران

شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر صافی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1/2
231/000
شیر صافی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"3/4
368/500
شیر صافی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"1
561/000
شیر صافی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/4
935/000
شیر صافی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"11/2
1/309/000
شیر صافی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 - 0 too 200c
"2
2/167/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر سوزنی کیز ایران


شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر سوزنی برنجی کیز ایران
Kizziran Class 150
"1/2
506/000
شیر سوزنی برنجی کیز ایران
Kizziran Class 150
"3/4
731/500
شیر سوزنی برنجی کیز ایران
Kizziran Class 150
"1
1/050/500
شیر سوزنی برنجی کیز ایران
Kizziran Class 150
"11/4
1/991/000
شیر سوزنی برنجی کیز ایران
Kizziran Class 150
"11/2
2/607/000
شیر سوزنی برنجی کیز ایران
Kizziran Class 150
"2
3/344/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر سوپاپی کیز ایران

شرح
مدل
سایز
قیمت به ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایرانKizziran PN16 "1/2165/000
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 "3/4231/000
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران
Kizziran PN16 "1264/000
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران
Kizziran PN12
"11/4379/500
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران
Kizziran PN12
"11/2561/000
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران
Kizziran PN12
"2808/500

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.