شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی کیز ایران
تلفن های تماس:  22568705 - 021


دسترسی سریع به لیست قیمت:

لیست قیمت شیر پروانه ای اهرمی میراب

لیست قیمت شیر پروانه ای گیربکسی میراب

لیست قیمت شیر کشویی زبانه فلزی میراب

لیست قیمت شیر کشویی زبانه لاستیکی میراب

لیست قیمت شیر صافی میراب

لیست قیمت شیر یکطرفه دریچه ای میراب

لیست قیمت شیر چاقویی میراب

لیست قیمت شیر آتش نشانی میراب


لیست قیمت شیر پروانه ای اهرمی میراب


شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب
"1
PN10
2/740/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب
"2
PN10
3/430/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب
"21/2
PN10
3/630/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب
"3
PN10
4/580/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب
"4
PN10
5/230/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب
"5
PN10
6/310/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب
"6
PN10
8/670/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب
"8
PN10
11/660/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب
"1
PN16
2/850/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب
"2
PN16
3/560/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب
"21/2
PN16
3/780/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب
"3
PN16
4/720/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب
"4
PN16
5/440/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب
"5
PN16
6/560/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب
"6
PN16
9/020/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر پروانه ای گیربکسی میراب

شرح
سایز
فشارکاری
قیمت به ریال
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"1
PN10
6/290/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"2
PN10
7/080/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"21/2
PN10
7/330/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"3
PN10
8/360/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"4
PN10
8/790/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"5
PN10
9/980/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"6
PN10
12/620/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"8
PN10
15/910/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"1
PN16
6/480/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"2
PN16
7/300/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"21/2
PN16
7/550/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"3
PN16
8/610/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"4
PN16
9/060/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"5
PN16
10/280/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب
"6
PN16
13/000/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر کشویی زبانه فلزی میراب 


شرح
سایز
فشارکاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"2
PN10-16
11/990/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"21/2
PN10-16
13/620/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"3
PN10-16
18/090/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"4
PN10-16
24/410/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"5
PN10-16
27/900/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"6
PN10-16
34/120/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"8
PN10-16
52/540/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"10
PN10-16
85/240/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"12
PN10-16
118/370/000
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب
"14
PN10-16
155/650/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر کشویی زبانه لاستیکی میراب


شرح
سایز
فشارکاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"2
PN10
4/310/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"21/2
PN10
4/950/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"3
PN10
6/150/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"4
PN10
7/570/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"5
PN10
9/370/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"6
PN10
13/410/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"8
PN10
21/040/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"10
PN10
38/370/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"12
PN10
52/540/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"14
PN10
74/120/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"2
PN16
4/450/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"21/2
PN16
5/100/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"3
PN16
6/330/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"4
PN16
7/800/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"5
PN16
9/660/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"6
PN16
13/810/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"8
PN16
21/960/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"10
PN16
40/060/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"12
PN16
54/850/000
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب
"14
PN16
77/380/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر صافی میراب

شرح
سایز
فشارکاری
قیمت به ریال
شیر صافی تیپ Y میراب
"2
PN10
3/860/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"2/5
PN10
5/390/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"3
PN10
6/040/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"4
PN10
7/790/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"5
PN10
10/630/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"6
PN10
16/350/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"8
PN10
27/580/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"10
PN10
43/380/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"12
PN10
68/010/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"2
PN16
3/860/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"2/5
PN16
5/390/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"3
PN16
6/040/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"4
PN16
7/790/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"5
PN16
10/630/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"6
PN16
16/350/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"8
PN16
28/340/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"10
PN16
45/230/000
شیر صافی تیپ Y میراب
"12
PN16
70/850/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر یکطرفه دریچه ای میراب

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر یکطرفه دریچه ایی میراب
"2
PN10-16
5/620/000
شیر یکطرفه دریچه ایی میراب
"2,5
PN10-16
6/590/000
شیر یکطرفه دریچه ایی میراب
"3
PN10-16
8/390/000
شیر یکطرفه دریچه ایی میراب
"4
PN10-16
10/190/000
شیر یکطرفه دریچه ایی میراب
"5
PN10-16
13/290/000
شیر یکطرفه دریچه ایی میراب
"6
PN10-16
18/150/000
شیر یکطرفه دریچه ایی میراب
"8
PN10-16
31/500/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر چاقویی میراب 

شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"2
PN10
14/710/000
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"2/5
PN10
15/800/000
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"3
PN10
18/750/000
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"4
PN10
20/160/000
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"5
PN10
23/650/000
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"6
PN10
25/720/000
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"8
PN10
40/760/000
شیر فلکه کشویی چاقویی میراب
"10
PN16
58/860/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر آتش نشانی میراب


شرح
سایز
فشار کاری
قیمت به ریال
شیر آتش نشانی ایستاده میراب
"4
PN16
54/500/000
شیر آتش نشانی دفنی میراب
"3
PN16
9/810/000
شیر آتش نشانی دفنی میراب
"4
PN16
10/140/000

 لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.