شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات برنجی سیم ایتالیا
تلفن های تماس:  22568705 - 021


دسترسی سریع به لیست قیمت:

لیست قیمت شیر کشویی سیم ایتالیا

لیست قیمت شیر یکطرفه سیم ایتالیا

لیست قیمت شیر سوزنی سیم ایتالیا 

لیست قیمت شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا 

لیست قیمت شیر صافی معمولی سیم ایتالیا

لیست قیمت شیر گازی با پاساژ کامل 10 سیم ایتالیا 

لیست قیمت شیر گازی با پاساژ کامل 16 سیم ایتالیا 


لیست قیمت شیر کشویی سیم ایتالیا

شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
50
"1/4
713/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
50
"3/8
713/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
35
"1/2
967/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
25
"3/4
1/347/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
16
"1
1/842/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
10
"11/4
2/583/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
8
"11/2
3/458/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
5
"2
5/156/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
2
"21/2
8/180/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
2
"3
11/035/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
2
"4
21/339/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
1
"5
49/791/000
شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا
Gate Valve CIM 70B-PN20
1
"6
67/572/000

لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر یکطرفه دریچه ای برنجی سیم ایتالیا PN 16


شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیر یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا
Check Valve CIM80-PN16
50
"1/2
1/099/000
شیر یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا
Check Valve CIM80-PN16
25
"3/4
1/452/000
شیر یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا
Check Valve CIM80-PN16
20
"1
2/098/000
شیر یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا
Check Valve CIM80-PN16
12
"11/4
2/813/000
شیر یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا
Check Valve CIM80-PN16
10
"11/2
3/600/000
شیر یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا
Check Valve CIM80-PN16
5
"2
5/013/000
شیر یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا
Check Valve CIM80-PN16
4
"21/2
8/892/000
شیر یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا
Check Valve CIM80-PN16
2
"3
11/380/000
شیر یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا
Check Valve CIM80-PN16
2
"4
19/949/000

 لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر یکطرفه فنری برنجی سیم ایتالیا PN 20


شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیر یکطرفه فنری سیم ایتالیا
Check Valve CIM30-PN20
50
"1/2
713/000
شیر یکطرفه فنری سیم ایتالیا
Check Valve CIM30-PN20
25
"3/4
997/000
شیر یکطرفه فنری سیم ایتالیا
Check Valve CIM30-PN20
20
"1
1/530/000
شیر یکطرفه فنری سیم ایتالیا
Check Valve CIM30-PN20
12
"11/4
2/312/000
شیر یکطرفه فنری سیم ایتالیا
Check Valve CIM30-PN20
8
"11/2
3/202/000
شیر یکطرفه فنری سیم ایتالیا
Check Valve CIM30-PN20
5
"2
4/624/000
شیر یکطرفه فنری سیم ایتالیا
Check Valve CIM30-PN20
4
"21/2
9/862/000
شیر یکطرفه فنری سیم ایتالیا
Check Valve CIM30-PN20
3
"3
13/160/000
شیر یکطرفه فنری سیم ایتالیا
Check Valve CIM30-PN20
2
"4
20/984/000

 لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر سوزنی برنجی سیم ایتالیا PN 10

شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی سبک سیم ایتالیا
CIM 75-150-PN10
35
"1/2
1/281/000
شیر فلکه سوزنی برنجی سبک سیم ایتالیا
CIM 75-150-PN10
25
"3/4
1/587/000
شیر فلکه سوزنی برنجی سبک سیم ایتالیا
CIM 75-150-PN10
16
"1
2/312/000
شیر فلکه سوزنی برنجی سبک سیم ایتالیا
CIM 75-150-PN10
8
"11/4
3/264/000
شیر فلکه سوزنی برنجی سبک سیم ایتالیا
CIM 75-150-PN10
6
"11/2
4/364/000
شیر فلکه سوزنی برنجی سبک سیم ایتالیا
CIM 75-150-PN10
4
"2
6/436/000

 لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر سوزنی برنجی سیم ایتالیا PN 16

شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیر فلکه سوزنی برنزی سنگین سیم ایتالیا
CIM 75-200-PN16
35
"1/2
1/458/000
شیر فلکه سوزنی برنزی سنگین سیم ایتالیا
CIM 75-200-PN16
25
"3/4
2/103/000
شیر فلکه سوزنی برنزی سنگین سیم ایتالیا
CIM 75-200-PN16
16
"1
3/202/000
شیر فلکه سوزنی برنزی سنگین سیم ایتالیا
CIM 75-200-PN16
8
"11/4
4/445/000
شیر فلکه سوزنی برنزی سنگین سیم ایتالیا
CIM 75-200-PN16
6
"11/2
5/660/000
شیر فلکه سوزنی برنزی سنگین سیم ایتالیا
CIM 75-200-PN16
4
"2
8/072/000
شیر فلکه سوزنی برنزی سنگین سیم ایتالیا
CIM 75-200-PN16
2
"21/2
17/751/000
شیر فلکه سوزنی برنزی سنگین سیم ایتالیا
CIM 75-200-PN16
1
"3
22/602/000
شیر فلکه سوزنی برنزی سنگین سیم ایتالیا
CIM 75-200-PN16
1
"4
42/676/000

 لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر صافی بدون سرب برنجی سیم ایتالیا PN 20

شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
 Strainer CIM74-PN20
50
"1/2
1/004/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
 Strainer CIM74-PN20
30
"3/4
1/458/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
 Strainer CIM74-PN20
20
"1
2/313/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
 Strainer CIM74-PN20
12
"11/4
3/380/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
 Strainer CIM74-PN20
10
"11/2
4/162/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
 Strainer CIM74-PN20
4
"2
7/565/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
 Strainer CIM74-PN20
4
"21/2
12/805/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
 Strainer CIM74-PN20
1
"3
17/604/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا
 Strainer CIM74-PN20
1
"4
32/008/000

 لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر صافی معمولی برنجی سیم ایتالیا PN 20


شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا
 Strainer CIM74-PN20
50
"1/2
550/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا
 Strainer CIM74-PN20
30
"3/4
783/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا
 Strainer CIM74-PN20
20
"1
1/099/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا
 Strainer CIM74-PN20
12
"11/4
1/780/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا
 Strainer CIM74-PN20
10
"11/2
2/245/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا
 Strainer CIM74-PN20
4
"2
4/016/000

 لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر گازی با پاساژ کامل 10 برنجی سیم ایتالیا 

شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN100
50
"1/4
873/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN100
50
"3/8
873/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN100
25
"1/2
1/281/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN64
16
"3/4
1/957/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN64
12
"1
2/740/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN50
6
"11/4
4/430/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN40
5
"11/2
5/691/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN40
4
"2
9/247/000
شیرگازی  سیم ایتالیا
با پاساژ کامل 10 - PN25
1
"4
45/264/000

 لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.


لیست قیمت شیر گازی با پاساژ کامل 16 برنجی سیم ایتالیا


شرح
مدل
تعداد در بسته
سایز
قیمت به ریال
شیرگازی  سیم ایتالیابا پاساژ کامل 16 - PN8050"1/4640/000
شیرگازی  سیم ایتالیابا پاساژ کامل 16 - PN8050"3/8640/000
شیرگازی  سیم ایتالیابا پاساژ کامل 16 - PN8040"1/2713/000
شیرگازی  سیم ایتالیابا پاساژ کامل 16 - PN5025"3/41/175/000
شیرگازی  سیم ایتالیابا پاساژ کامل 16 - PN5016"11/707/000
شیرگازی  سیم ایتالیابا پاساژ کامل 16 - PN4010"11/42/584/000
شیرگازی  سیم ایتالیابا پاساژ کامل 16 - PN326"11/24/269/000
شیرگازی  سیم ایتالیابا پاساژ کامل 16 - PN324"26/4040/000